Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jules’Reclame 

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten.

b. Leverancier: Jules’Reclame, gevestigd te Bergen op Zoom die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

 

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van leverancier.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden van toepassing zullen zijn. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij leverancier schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn.

Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomt met de opdrachtgever.

Overeenkomsten met leverancier komen slechts tot stand door ondertekening door de

opdrachtgever van een door leverancier opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van leverancier, dan wel door schriftelijke vastlegging door leverancier van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

Leverancier heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

 

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

 

Artikel 5: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport, verzekering en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.

De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

 

Artikel 6: Prijswijzigingen

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, half fabrikanten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet, druk en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 7: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.

De leverancier is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij aanvaarding van de opdracht de overeengekomen prijs door de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit wordt betaald.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze van rechtswege in verzuim en wordt de opdrachtgever automatisch de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen.

Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van 250 Euro.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 8: Levering en eigendoms voorbehoud

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken of te verrichten diensten. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Voorts zal opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn indien hij de diensten niet afneemt op de overeengekomen datum.

Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Indien transport van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9: Termijn van levering

Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

 

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail per computer en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 11: Zet, druk en andere proeven

De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op door de leverancier vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden, berusten uitsluitend bij leverancier. De leverancier is niet gehouden deze rechten van intellectuele eigendom aan de opdrachtgever over te dragen.

Opdrachtgever garandeert aan leverancier dat de opdrachtgever rechthebbende is op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek, film, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er, zo nodig, toestemming is verkregen van de houders van daarop rustende rechten van intellectuele eigendom.

Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom ter zake de opdrachtgever aan leverancier aangeleverde items als hiervoor vermeld.

 

Artikel 13: Eigendom opdrachtgever

De leverancier zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder. Onverminderd het voorgaande draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de hiervoor bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

 

Artikel 14: Overmacht

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 

Artikel 15: Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van leverancier, is leverancier nimmer aansprakelijk voor enige vorm van (directe of indirecte) schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Voorts geldt als aanvullende schade beperken de omstandigheid dat leverancier nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en leverancier voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die de leverancier van haar leverancier vergoed krijgt.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 

Artikel 16: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.

Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij het geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van een ander gerecht.